IK “EU Certification” ar PVN Nr.: LV40002155625 darbojas Eiropas Savienības atbilstības vērtējuma tirgū kopš 2010.gada.

 

Līgumā starp izgatavotāju un pilnvaroto pārstāvi (European Authorised Representative) tiek paredzēts sekojošais:

 

- pārstāvis, balstoties uz izgatavotāja uzdevumu, veic izgatavotāja iesniegtās dokumentācijas, kas saistīta ar produkcijas atbilstības apstiprināšanu, analīzi, sniedz izgatavotājam operatīvu palīdzību saistībā ar tehniskās dokumentācijas izveidi un uzturēšanu – tehniskā faila izveide (uzglabā 10 gadus), veic uzdevumus kā izgatavotāja kontaktpersona visos jautājumos, kas saistīti ar produkcijas atbilstību Eiropas Savienības Direktīvām un normām Eiropas varas orgānu tirgus uzraudzībā. Pārstāvis var piedalīties patērētāju ekspertīzē, izstrādājuma testēšanā incidentu gadījumā no patērētāju puses, piedalīties šādu incidentu analīzē, piedalīties izstrādājuma atsaukšanas no tirgus procedūrā, ja šāda situācija radīsies. Pārstāvis var informēt potenciālos izstrādājuma patērētājus attiecībā uz tehniskajiem un patērēšanas raksturojumiem tajā apjomā, ko nosaka izgatavotājs. Pārstāvis var pildīt uzdevumus saistībā ar ES tehniskās likumdošanas izsekošanu, tajā skaitā harmonizējošiem standartiem un sniegt ražotājam visu informāciju, kas saistīta ar standartu izmaiņām, ja tā attiecināma uz izgatavotāja produkciju.

 

Pārstāvim nav tiesību izpaust jebkuru konfidenciālu informāciju attiecībā uz izgatavotāja biznesu, tajā skaitā arī tehnisko, izņemot gadījumus, kad šīm informācija nepieciešama ES uzraugošajiem orgāniem.

 

Pārstāvis, balstoties uz izgatavotāja uzdevumu (līgumu), uzņemas pilnu atbildību par ES Atbilstības Deklarācijas sastādīšanu un parakstīšanu.

 

Katra Direktīva nosaka procedūras, kuras ražotājam jāizmanto objektīvai produkcijas atbilstības vērtēšanai direktīvas prasībām un, sekojoši, saņemt iespēju marķēt produktu ar CE zīmi. Ražotājam jāsastāda un jāglabā atbilstības deklarācija, kurā ir norādītas attiecināmās uz produktu direktīvas un tehniskie standarti, lai to varētu iesniegt jebkurām kompetentu orgānu pārbaudēm.

 

Visām Direktīvām nepieciešama Tehniskā faila vai tehniskā dokumenta sagatavošana, kurā tiek norādīti produkta tehniskie raksturojumi un testi, kas veikti, lai apstiprinātu tā drošību un atbilstību direktīvām.

 

Pieredze, kas uzkrāta CE marķējuma jomā ļāva mums optimizēt visas procedūras, lai saņemtu produktu CE sertifikātu īsā laikā un ar zemām izmaksām.

 

Kad ražotājs vēlas saņemt CE marķējumu savam aprīkojumam, vienmēr tiek uzdots jautājums – “Cik tas maksā?”

 

Diemžēl, viennozīmīgas atbildes uz šo jautājumu nav, izmaksas ir atkarīgas no daudziem mainīgiem lielumiem, ieskaitot produkta sarežģītības pakāpi un to, vai jūs vēlaties veikt kādus no darbietilpīgiem darbiem patstāvīgi.

 

Ja jūs, kā ražotājs, veiksiet atbilstības vērtējumu patstāvīgi, samaksa netiek iekasēta. Taču, ja jūs izmantojat notificētas iestādes pakalpojumus vai jūsu produktam nepieciešams notificētas iestādes neatkarīgais vērtējums saskaņā ar ES noteikumiem, jums nāksies samaksāt par šo pakalpojumu. Izmaksas, papildus, ir atkarīgas no tā, kāda sertifikācijas procedūra tiks piemērota jūsu produktam un cik tā ir sarežģīta, atkarībā no jūsu produkta rakstura.

 

IK “EU Certification” ievēro Profesionālas uzvedības kodeksu, kura mērķis ir pasargāt sabiedrību kopumā, atsevišķu, konkrētu klientu un atbilstības vērtējuma ekspertu profesijas reputāciju.

 

Profesionāla uzvedība precīzi nosaka pasūtītāja gaidīto no katra mūsu darbinieka attiecībā uz profesiju. IK “EU Certification” darbinieki zina un ievēro visus spēkā esošos likumdošanas aktus, kas attiecināmi uz viņu darbības sfēru.

Mūsu profesionālās komandas locekļu darba stāžs savās profesijās sastāda septiņus-četrdesmit gadus, un komanda nemudina nevienu personu vai personas pārkāpt jebkuru aktuālo likumdošanu vai likumus, kas skar produkcijas atbilstības Eiropas un globālo vērtēšanu.

Mēs nekad nerīkojamies jebkuras personas vai personu vārdā, kura izraisa vai veicinās aktuālo normatīvo aktu vai likumu pārkāpšanu jebkurā laikā.

Mūsu eksperti nekad publiski neuzstājas IK “EU Certification” vārdā vai tā locekļu vārdā, ja nav pilnvaroti to darīt rakstiskā formā.

Mūsu darbinieki, kas vēlas uzstāties IK “EU Certification” vārdā, ja uzstāšanās tēma neskar amata pienākumus, pirms šīs darbības saņem atbilstošu rakstisku atļauju pie kompānijas vadības.

 

Pasūtītājiem un partneriem ir tiesības uzticēties mūsu komandas locekļiem (individuāli un kolektīvi), un, sekojoši, jebkuras komandas locekļa darbības, kas apdraud šādu uzticēšanos, tiks uzskatītas par “darbībām, kas neatbilst profesijai”, kā rezultātā komandas locekli var atstādināt vai atbrīvot no darba kompānijā, vai piemērot citas sankcijas atbilstoši likumdošanas aktiem.

 

Inženiertehniskajiem darbiniekiem jāuztur savas profesionālās zināšanas, jāattīsta savas prasmes un zināšanas, kas pārsniedz profesijas pamazināšanu robežas, īpaši blakus nozarē, kas saistīta ar vēlamo praksi, līdz līmenim, kurš atbilst konkrētajiem pakalpojumiem, ko sniedz citi šīs pašas jomas eksperti.

 

IK “EU Certification” vadība ir atbildīga par savām darbībām, taču nodrošina arī to, lai visi darbinieki bez izņēmumiem, kas viņu vadībā strādā pie uzdevumiem, izprastu un ievērotu aktuālās nepieciešamās prasības.

 

Mūsu darbiniekiem jāseko līdzi tam, lai viņu uzvedība atbilstu pozitīvajam kompānijas sabiedrības tēlam un stiprinātu to, lai darbinieku rīcības nebūtu pretrunā vai netiktu uzskatītas par pretrunīgām viņu godīgumam, objektivitātei vai neatkarībai.

Darbinieka individuālajam stāvoklim darbā ar klientu, īpaši izstrādājot vai sniedzot profesionālas konsultācijas, jābūt tādam, lai visas lietišķās attiecības, pildot konsultanta vai citu darbu, atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Paredzamā darba dalībnieki nedrīkst pieņemt cita IK “EU Certification” eksperta darba recenzēšanas veikšanas pieprasījumu, ja viņiem ir interešu konflikts.

 

Ar nosacījumu, ka tiek ievērota aktuālā likumdošana, tehniskajiem darbiniekam katrā uzdevumā klienta organizācijas intereses kopumā jāatzīst par primārajām interesēm:

  • nav pieļaujams virzīt pakalpojumus, izpildīt pasūtījumus vai dot padomus tādiem klientiem, kuri kaut kādā veidā nes labumu vai potenciālo labumu IK “EU Certification” darbiniekam, bet klientam vai klienta organizācijai ir neizdevīgi vai potenciāli neizdevīgi;
  • vienmēr jāsniedz objektīvas un neatkarīgas rekomendācijas, nedrīkst pieļaut, lai viņu objektivitāti vai neatkarību ietekmētu jebkura persona vai personu grupa organizācijas-klienta robežās un ārpus tām;
  • nav pieļaujams garantēt konkrētus skaitliskus rezultātus, kas nav viņu tiešā kontrolē;
  • nav pieļaujama tieša vai netieša citu kompānijas locekļu kritizēšana;
  • nav pieļaujama piedalīšanās maldinošā reklāmā, spiediena izdarīšanas taktikā vai citās neprofesionālās uzņēmējdarbības īstenošanas metodēs;
  • nav tiesību prezentēt sevi kā kvalificētu uzdevuma izpildei, ja nav atbilstošas izglītības un praktiskās pieredzes;
  • nav pieļaujams uzņemties uzdevumus, kuriem nav atbilstošas kvalifikācijas, ieskaitot izglītību un pieredzi, pat ja klients, zinot par šo ierobežojumu, tīši prasa to darīt;
  • ja tehniskais uzdevums mainās uzdevuma izpildes gaitā, darbiniekiem jānodrošina, lai par jebkuru blakus ietekmi uz līdzekļu vākšanu, izdevumiem, izmaksām, nodokļiem vai rēķinu piestādīšanas kārtību tiktu paziņots klientam un saskaņots rakstiskā formā.

 

Ņemot vērā visas klienta konfidencialitātes saistības, darbiniekiem jāatklāj klientam vai potenciālajam klientam jebkuras personīgās, profesionālās vai citas lietišķās intereses, kas var apdraudēt klienta pārliecību par godīgumu, objektivitāti vai spēju nodrošināt neatkarību.

 

Darbinieki nedrīkst atklāt jebkura veida konfidenciālu informāciju par klientu bez speciālas klienta piekrišanas, un, jebkuras trešās personas personīgās informācijas atklāšanas gadījumā, ir pienākums vienmēr ievērot klienta konfidencialitātes politiku.

Darbiniekiem ir pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju par klientu un trešo pušu personīgo informāciju saskaņā ar klienta politiku, jebkura informācija un visa no klienta saņemtā informācija jāuztver kā konfidenciāla, ja klients nenorāda citādi, bet darbiniekam nekādos apstākļos nav tiesību izpaust informāciju citai pusei, kuru pasargā aktuālā likumdošana.

Ja konfidenciālā informācija par klientu kādā brīdī tiek izpausta personām, kuras nav saistītas ar uzraugošajām iestādēm, nekavējoties jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu klienta intereses.

 

Darbiniekiem ir jāatturas no publiskiem paziņojumiem, kuri var tieši vai netieši izraisīt konfidenciālas informācijas par pasūtītāju vai trešo personu personīgās informācijas, kas saņemta no pasūtītāja, atklāšanu.

 

Pirms līguma noslēgšanas, pusēm jāpārliecinās, ka viņas nepieņem nekādus nosacījumus, kas var ietekmēt spēju pildīt uzdevumus godīgi, neatkarīgi un objektīvi, šaubu gadījumā nekavējoties jāapspriežas un jāmēģina labot situāciju, vai jāatsakās no līguma noslēgšanas.